Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

V dňoch  15.07.-17.07. 2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Zámer predaja majetku

Zámer predaja majetku:
Obecné zastupiteľstvo v súlade  so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na svojom 19. zasadnutí uznesením č. 248/2018 schvalilo:

1.     Zámer previesť majetok kupujúcemu – VVS. a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:

Predmetom kúpy je kanalizácia v nasledovnom rozsahu:
    
SO 02 Stoková sieť
-    Stoka ,,A“ PVC DN 300    od km 0,000-po km 2.52594        o dĺžke 2.525,94 m
(z celkovej povoldĺžky 4.760m)
-    Stoka ,,A12“ PVC DN 300    od km 0,000 po km 0,178        o dĺžke    178,00 m
  (z celkovej povol.dĺžky 192m)
-    Stoka ,,AA“ PVC DN 300    od km 0,000 po km 0,13738        o dĺžke    137,38 m
   ( z celkovej  povol. dĺžky 240m)
-    Stoka ,,B“ PVC DN 300    od km 0,000 po km 1.056        o dĺžke 1.056,00 m
   (z celkovej povol . dĺžky 1.406 m)
-    Stoka ,,B1“ PVC DN 300    od km 0,000 po km 0,10199        o dĺžke     101,99 m
   (zu celkovej povol. dĺžky 140m)
-    Stoka ,,BB“ PVC DN 300    od km 0,000 po km 0,08658        o dĺžke        86,58 m
    ( z celkovej povol. dĺžky 78m)

Kanalizácia             PVC DN 300                      spolu o dĺžke 4.085,89 m

-    Vrátane revíznych kanalizačných šácht betónových v počte 35 ks

SO 03 - kanalizačné prípojky
Domové KP v počte 173 ks PVC DN 160 o celkovej dĺžke 694,5  (verejná časť)

    Odpredaj verejného vodovodu do vlastníctva Výcchodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu    1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Krásna Lúka.2.  Zámer predaja parciel:

-    č. 1592/39, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/40, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/41, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/42, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/43, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/44, trvalý trávny porast o výmere 945 m2
-    č. 1592/45, trvalý trávny porast o výmere 800 m2
-    č. 1592/48, trvalý trávny porast o výmere 766 m2
-    č. 1592/49, trvalý trávny porast o výmere 740 m2
-    č. 1592/50, trvalý trávny porast o výmere 732 m2
-    č. 1592/51, trvalý trávny porast o výmere 1 047 m2
-    č. 1592/52, trvalý trávny porast o výmere 1 098 m2
-    č. 1592/53, trvalý trávny porast o výmere 1 016 m2
-    č. 1592/54, trvalý trávny porast o výmere 1 119 m2

                                                                                                                

Zoznam aktualít

Šenvižske noviny 2
obecný občasník
(5976.5 kb)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Oznámenie o strategickom dokumente
(400.54 kb)
Šenvižske noviny 1
obecný občasník
(850.56 kb)
(1440.86 kb)
Výrub drevín
potrebné informácie
(399.04 kb)
SADZOBNÍK CIEN (SLUŽIEB)
špecifikácia poplatkov
(237.78 kb)
Hlavný kontrolór obce
výsledky voľby
(269.1 kb)