Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

V dňoch  15.07.-17.07. 2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

chov ošípaných a hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov /ďalej len RVPS/ Vás týmto žiada v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti o súčinnosť pri informovaní občanov Vašej obce/mesta obvyklým spôsobom v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcich z novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len "veterinárny zákon") a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1669 (ďalej len "Rozhodnutie").

V zmysle veterinárneho zákona od 1.9.2018 je nariadené povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom). Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý dosiaľ ešte nebol takto označený je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Označenie psa môže vykonať len súkromný veterinárny lekár. Maximálna cena za trvalé označenie psa je 10,- € vrátane transpondéra. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený ponúknuť vlastníkovi psa na trvalé označenie psa použitie drahšieho transpondéra, pričom prekročenie maximálnej ceny 10,- € za trvalé označenie psa v tomto prípade môže byť iba so súhlasom vlastníka psa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený účtovať samostatnú cenu za registráciu do centrálneho registra spoločenských zvierat.

V prípade, ak vlastníkom psa je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku náklady na trvalé označenia maximálne jedného psa, ktorý je narodený do 31. 10. 2019, uhradí štát.

V takomto prípade vlastník psa (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

- predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):

a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1), alebo

b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č. 2)

- dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

Na základe komunikácie s Regionálnou komorou veterinárnych lekárov by bolo vhodné, aby sa tieto označenia psov (čipovania) hradené štátom uskutočnili po dohode s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi povereným výkonmi vo Vašej obci hromadne pre viacerých chovateľov.

Do 6. 11. 2018 si Slovenská republika uplatňovala v rámci Európskej únie výnimku z povinnej regiitrácie chovov ošípaných v prípade chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu - chovy s dvoma a viac ošípanými museli byť registrované aj predtým. V súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Rozhodnutia s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu. Žiadosť obsahuje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,

e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

f) vyplnené tlačivo Registrácia chovu hospodárskych zvierat, ktoré je v prílohe.

Tel.: 05117493650, 7711124 Fax: 051/7493651 E-mail: ZdravieZvierat.PO@svps.sk

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV, Levočská ul. č. 112, 080 01  Prešov

S registráciou neregistrovaných fariem na ktorých sa chovajú ošípané do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat chovateľom pomôže Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (č. t.: 051 7493650).

Upozorňujeme všetkých chovateľov ošípaných, že neregistrovaným chovateľom ošípaných je možné uložiť pokutu do výšky 400 EUR pre fyzické osoby a pokutu do výšky 3 500 EUR pre podnikateľov a právnické osoby.

MVDr. Vladimír Gašpar, riaditeľ RVPS Prešov
(293.59 kb)
(317.51 kb)
(496.82 kb)

Zoznam aktualít

Šenvižske noviny 2
obecný občasník
(5976.5 kb)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Oznámenie o strategickom dokumente
(400.54 kb)
Šenvižske noviny 1
obecný občasník
(850.56 kb)
(1440.86 kb)
Výrub drevín
potrebné informácie
(399.04 kb)
SADZOBNÍK CIEN (SLUŽIEB)
špecifikácia poplatkov
(237.78 kb)
Hlavný kontrolór obce
výsledky voľby
(269.1 kb)