Obec Krásna Lúka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Utorok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Streda 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00
Piatok 7:00 – 12:30  13:00 - 15:00

Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.

V dňoch  15.07.-17.07. 2019  bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť.

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Vybavuje: Mgr. Mária Bujňáková, telefón: 051/4597237, e-mail: oukrasnaluka@centrum.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 1,50 €  každý podpis

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.          

Upozornenie: Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

            Od poplatku sú oslobodené  podľa § 4 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršícj predpisov právnické a fyzické osoby:

1)

 1. štátne orgány, obce, VUC a rozpočtové organizácie
 2. Slovenský pozemkový fond
 3. Diplomatický zástupcovia v SR

2) Od poplatkov sú oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní a.p.

3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového a nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci

b) o priestupkoch

c) o slobodnom prístupe k informáciam

            4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

            5) Od poplatkov sú oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva aleno medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 Obce nevykonávajú osvedčovanie:

 1. Ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 2. Odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov a obdobných preukazov
 3. Ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 4. Ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 5. Ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie ( napr. mapy, geometrické plány)
 6. Ak je listiny napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jakzyku

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti! 

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny,
 • občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov.


Vybavuje: Mgr. Mária Bujňáková, telefón: 051/4597237  e-mail: oukrasnaluka@centrum.sk


Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:

listina v slovenskom jazyku : 1,50 € za každú aj začatú stranu

listina v cudzom jazyku:  3,00€ za každú začatú stranu