Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácie pre chovateľov ošípaných

 11.02.2021

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy – drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa §8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje

Fyzickým osobám: chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpením majiteľom

Opatrenia

Na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v infikovanej oblasti s aktívnym monitoringom.

Za týmto účelom RVPS Prešov:

A. Vymedzuje infikovanú oblasť v súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácií na Slovensku v roku 2021:

- celý okres Prešov

- celý okres Sabinov

B. V infikovanej oblasti afrického moru ošípaných sa nariaďuje:

 1. Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov zvierat do spracovateľského podniku.

2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS Prešov (tel.:051/7493650, 051/7711124, 051/7711128).

 3. Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS Prešov.

4. Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných.

5. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov ani s diviačou zverou.

 6. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými, osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu.

 7. Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

8. Zákaz skrmovania čerstvého obilia a zeleného krmiva

9. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.

 10. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

11. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a návštevníkov pred vstupom do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

 12. Zákaz vstupu do chovu (stajne) nepovolaným osobám a vozidlám.

13. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

 14. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.

15. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS Prešov (tel.:051/7493650, 051/7711124, 051/7711128) najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním

Zoznam aktualít:

1 2 3 >