Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť.

Potrebné doklady:
 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Vybavuje: Mgr. Mária Bujňáková, telefón: +421 51 4597237, e-mail: oukrasnaluka@centrum.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 2,00 €  každý podpis

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.          

Upozornenie: Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

            Od poplatku sú oslobodené  podľa § 4 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršícj predpisov právnické a fyzické osoby:

1)

 1. štátne orgány, obce, VUC a rozpočtové organizácie
 2. Slovenský pozemkový fond
 3. Diplomatický zástupcovia v SR

2) Od poplatkov sú oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní a.p.

3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového a nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci

b) o priestupkoch

c) o slobodnom prístupe k informáciam

            4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

            5) Od poplatkov sú oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva aleno medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 Obce nevykonávajú osvedčovanie:

 1. Ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 2. Odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov a obdobných preukazov
 3. Ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 4. Ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 5. Ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie ( napr. mapy, geometrické plány)
 6. Ak je listiny napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jakzyku

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti! 

Potrebné doklady:
 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny,
 • občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov.


Vybavuje: Mgr. Mária Bujňáková, telefón: +421 51 4597237, e-mail: oukrasnaluka@centrum.sk


Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:

listina v slovenskom jazyku : 2,00 € za každú aj začatú stranu

Vzor. splnomocnenie (11.81 kB)

Občan

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…