Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výrub drevín

 13.02.2020

Č.j. KL-2020/23-OcÚ-002 - OPaK-1/2020                          V Krásnej Lúke, dňa 11.2.2020

Vec:Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje Obec Krásna Lúka informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Žiadateľ:Ján Bujňák, Krásna Lúka 86, 082 73 Šarišské Dravce

Predmet kona

nia: súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parcelné číslo KN-C387, 4 ks javor horský s obvodmi 145, 152, 123, 138 v katastrálnom území Krásna Lúka, druh pozemku záhrada, pozemok umiestnení v zastavanom území obce.

Odôvodnenie žiadosti: nevyhovujúci zdravotný stav, poškodená kôra.

Dátum doručenia žiadosti:4.2.2020

            Podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne, alebo elektronicky potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní na

adresu: Obec Krásna Lúka, obecný úrad, Krásna Lúka 138, 082 73 Šarišské Dravce          alebo e-mailom:oukrasnaluka@centrum.sk

                                                                                                            

                                                                                   starosta obce  Zoznam článkov: