Menu
ObecKrásna Lúka
Obec Krásna Lúka

Informácie k dotáciam na stravu pre deti od 01.09.2021

Informácie k dotáciam na stravu pre deti od 01.09.2021

Informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Od 1.9.2021 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ (OBEDY ZADARMO)

 - dopĺňa sa nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie a to deti, ktoré žijú v domácnosti , ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

 Na základe uvedeného dochádza ku zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje v zmysle § 4 ods. 3 písm.

 a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v zmysle §4 ods. 3 písm.

b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima v zmysle §4 ods. 3 písm.

c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo Základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Jedná sa o rodiča, alebo fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, je

1. poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku

2. poberateľa výsluhového dôchodku, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo invalidného výsluhového dôchodku

 3. poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie

4. vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie

 Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Ak by si zákonný zástupca dieťaťa uplatnil v čase poskytovania dotácie daňový bonus, je povinný informovať o tejto skutočnosti zriaďovateľa školy.

Čestné vyhlásenie je v prílohe.

Na základe uvedeného žiadame zákonných zástupcov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, aby v termíne do 5. augusta 2021 doručili na Obecný úrad v Krásnej Lúke podpísané čestné vyhlásenie a tak mohli byť ich deti zaradené do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021. Ak je rodina v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi, alebo ak je na hranici životného minima v zmysle § 4 ods.3 písm. b) zákona o dotáciách je potrebné túto skutočnosť preukázať rozhodnutím z ÚPSVaR a oznámiť to Obecnému úradu v Krásnej Lúke do 5. augusta 2021, aby bolo dieťa zaradené do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021.

Čestné vyhlásenie

Informácie k poskytovaniu stravy od 01.09.2021

Prílohy

2021-07-22-091635-__estn___vyhl__senie_-_strava.docx

2021-07-22-091635-__estn___vyhl__senie_-_strava.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,46 kB

2021-07-22-091558-Strava_od_01.09.2021.pdf

2021-07-22-091558-Strava_od_01.09.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,32 kB
Dátum vloženia: 22. 7. 2021 12:27
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2021 11:07
Autor:

Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko osídlenú alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí kolonialisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schöne Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú dodnes zachované priezviská: Hanzel, Stieber, Zimmerman a chotárne názvy: Bretovizi, Hirafki, Bruzmanka, Koligront, Vargotna, Virceľe…